Gebruiksvoorwaarden

De toegang en het gebruik van deze website zijn aan de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden onderworpen. Deze gebruiksvoorwaarden omvatten de wettelijke bepalingen betreffende het bezoek en het gebruik van de website, een verklaring van intellectueel eigendomsrecht alsmede het privacyreglement. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen vooraleer u de website bezoekt of deze gebruikt. Het gebruik van onze website houdt in dat u nadrukkelijk en onherroepelijk akkoord gaat met de onderhavige gebruiksvoorwaarden. Mocht u bij het lezen van deze voorwaarden hinderlijke elementen tegenkomen of bent u het niet eens met de inhoud ervan, dan verzoeken wij u de website niet te bezoeken of te gebruiken.

Glasdon Europe SARL behoudt zich het recht voor om, op gelijk welk moment, het geheel of een deel van de gebruiksvoorwaarden van de site www.glasdon.com en/of van de website te wijzigen. Elke aanvulling of wijziging worden onmiddellijk van kracht vanaf de datum waarop deze online worden gezet en elke gebruiker wordt geacht deze te hebben aanvaard op grond van het inloggen op en het gebruik van de website vanaf die datum.

Registratie

De toegang tot bepaalde delen van de website www.glasdon.com is aan een voorafgaande registratie als gebruiker onderworpen. Bij de registratie dient u aan Glasdon Europe SARL de precieze gevraagde persoonsgegevens mede te delen en deze te actualiseren. In geval van wijziging van uw gegevens moet u deze onmiddellijk actualiseren op de website www.glasdon.com.

Gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount wordt ingestemd met de geldigheid van deze algemene voorwaarden. U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het wachtwoord en van het e-mailadres die u heeft gekozen op het moment van de registratie op de site www.glasdon.com en voor de gevolgen die deze keuze met zich kan meebrengen, de financiële gevolgen inbegrepen.

De klant is verplicht zijn wachtwoord geheim te houden en niet door te geven. Als de klant reden heeft om aan te nemen dat zijn wachtwoord onrechtmatig gebruikt is, moet het onmiddellijk worden gewijzigd en moet de klant onze Commerciële Dienst op de hoogte stellen.

Glasdon Europe SARL heeft ook het recht om de toegang tot de site www.glasdon.com op te schorten indien uw gebruikersnaam en wachtwoord niet meer veilig zijn.

Opschorting en opzegging

In het geval dat u een van uw verplichtingen in het kader van deze gebruiksvoorwaarden niet nakomt, heeft Glasdon Europe SARL het recht om u de toegang tot de site www.glasdon.com automatisch te ontzeggen na het verzenden van een voorafgaande aanmaning zonder reactie van uwentwege; de aanmaning kan op welke manier dan ook (via e-mail of met de post) naar de contactgegevens die u bij de registratie heeft opgegeven verzonden worden. In dit geval kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

Daarenboven erkent u dat de opzegging of de opschorting rechtstreeks en zonder kennisgeving kan worden uitgevoerd in geval van een ernstige inbreuk van uwentwege (bijvoorbeeld het verzenden van spam, van virussen, het aanzetten tot rassenhaat, ...).

De opzegging of de opschorting van uw account op de site www.glasdon.com kan ook worden uitgevoerd op uw eigen initiatief. Daarvoor volstaat het Glasdon schriftelijk op de hoogte te brengen.

De opzegging of de opschorting van uw account op de site www.glasdon.com wijzigt geen van de rechten, aansprakelijkheden en verplichtingen van beide partijen.

Aansprakelijkheid van Glasdon Europe SARL

De gebruiker aanvaardt de website en alle informatie die erop aangegeven wordt uitsluitend op eigen risico te gebruiken. De website en alle informatie die erop staat zijn beschikbaar ‘als zodanig’ en zonder enige garantie.

Glasdon Europe SARL levert alle redelijke inspanningen om correcte en geactualiseerde informatie op haar website aan te bieden. Als Glasdon Europe SARL op de hoogte wordt gebracht van eventuele onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie op haar website worden alle mogelijke middelen ingezet om de situatie zo snel mogelijk op te lossen.

Glasdon Europe SARL kan niet aansprakelijk gehouden worden voor elk nadeel ook dat u kunt oplopen wegens onvolledige, onnauwkeurige of ontbrekende informatie op de site.

Glasdon kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade ten gevolge van een onderbreking, een storing, een opschorting van de site om welke reden dan ook, of als gevolg van enige directe of indirecte schade die het resultaat is van het inloggen op of het gebruik van de site. De gebruikers dienen alle maatregelen te nemen om hun gegevens en/of de programma’s opgeslagen in hun computers d.m.v. regelmatige back-ups en afdrukken tegen elke aanval te beschermen. Het inloggen op de website gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Deze clausule betreffende de Gebruiksvoorwaarden van de site www.glasdon.com is niet van toepassing op de verantwoordelijkheid, rechten en plichten van Glasdon Europe SARL met betrekking tot de producten die de maatschappij verkoopt.

Externe partners en derden

Op de site kan het gebeuren dat u in direct contact komt met informatie van externe partners. Bijgevolg erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat Glasdon Europe SARL niet aansprakelijk kan worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit dit contact of in het algemeen uit de aanwezigheid van de externe partner op de site.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele rechten met betrekking tot de site, de inhoud, de vorm alsook de informatie, merken en logo's, teksten, afbeeldingen, geluiden, videos, databestanden, de onderliggende technologie inbegrepen, aanwezig op de Glasdon-website zijn intellectueel eigendom van Glasdon Europe SARL, of van derden die een licentie of een ander gelijkaardig recht aan Glasdon hebben toegewezen.

De toegang tot de website houdt geenszins een overdracht van de intellectuele rechten in. In overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden op de site www.glasdon.com heeft de gebruiker slechts het recht om tijdelijk al of een deel van de inhoud van de website in zijn eigen systeem te ontvangen voor zijn exclusief gebruik. Het is verboden om het geheel of een deel van de website of de informatie die zich erop bevindt te kopiëren, reproduceren, publiceren, posten of te downloaden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Glasdon Europe SARL.

De gebruiker verbindt zich ertoe om de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van Glasdon Europe SARL (of van derden) te respecteren en mag deze niet wijzigen, verwijderen, er gebruik van maken of er op welke wijze dan ook inbreuk op maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van Glasdon Europe SARL.

Overige bepalingen

Als één of meerdere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden van de site www.glasdon.com vervallen of nietig worden verklaard door toepassing van een wet, een contract of na een definitieve gerechtelijke of administratieve beslissing van een bevoegde rechtbank blijven de overige bepalingen van kracht. Voor de toepassing van deze en de gevolgen daarvan heeft Glasdon Europe SARL domicilie verklaard op haar hoofdkantoor.

Toepasselijk Recht-Geschillen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn aan het Franse recht onderworpen. De partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Elk geschil of elke klacht betreffende de uitvoering en de interpretatie van deze voorwaarden vallen onder de bevoegdheid van de Handelsrechtbank Roubaix-Tourcoing.

Gebruik in het buitenland

Glasdon Europe SARL kan niet garanderen dat de producten die op de site www.glasdon.com worden gepresenteerd, voldoen aan de wettelijke bepalingen die buiten de Europese Unie van kracht zijn.

Wettelijke bepalingen

De site www.glasdon.com is eigendom van Glasdon Europe SARL, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van € 8.000,00, met maatschappelijke zetel te 59493 Villeneuve d'Ascq (France) - Lille Métropole B 397 744 210, 7 allée de la Briqueterie, 59493 Villeneuve d'Ascq, BTW-nummer: NL 8111.24.794.B01 – e-mailadres : vragen@glasdon.com.

De website hosting is: Glasdon Group Limited, Glasdon House, Preston New Road, Blackpool, Lancashire, FY4 4WA, Verenigd Koninkrijk.

De verantwoordelijke uitgever van deze website is David Riéra. U kunt met hem in contact komen op het telefoonnummer 03.20.26.25.24 of via e-mail naar renseignements@glasdon.com.

Informatique et Libertés/Informatica en Vrijheid

Glasdon Europe SARL verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te garanderen van alle informatie die u ons toezendt. Onze verklaring “Informatique et Libertés” legt onze gegevensverwerkingsprocedures uit alsmede de verschillende opties die u aangeboden worden in verband met het gebruik van uw gegevens. Indien u vragen heeft betreffende onze procedures van gegevensverwerking en -bewaring, gelieve contact op te nemen met de verantwoordelijke uitgever van de website op het adres renseignements@glasdon.com.

Verzamelen van persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens wanneer u een account aanmaakt op de site www.glasdon.com, deze raadpleegt of gebruik maakt van onze online diensten.

Tevens verzamelen wij alle informatie met betrekking tot de transacties die op onze site uitgevoerd werden of wanneer u deelneemt aan onze aanbiedingen of erop reageert. Wij analyseren de gebruiksstatistieken van de site om onze diensten constant te verbeteren.

Gebruik van uw persoonsgegevens en persoonlijke voorkeuren

Wij gebruiken uw gegevens om met u in contact te komen. In dit kader kunnen wij u per e-mail of via de post promotionele aanbiedingen en informatie betreffende onze nieuwe producten sturen. Als u een klantaccount heeft aangemaakt op de site www.glasdon.com krijgt u toegang tot een pagina “Administratie van uw account’ waarop u uw voorkeur kunt vermelden met betrekking tot de ontvangst van ons commercieel informatiemateriaal.

In sommige gevallen zullen wij verplicht zijn om met u contact op te nemen, bijvoorbeeld voor alle administratieve en operationele vragen in verband met het gebruik van onze diensten.

Verstrekking aan derden

In het strikte kader van de wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en met uw toestemming kan Glasdon Europe SARL uw persoonsgegevens met andere vennootschappen delen die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons verbonden zijn of met enige andere partner die u bepaalde aanbiedingen of informatiemateriaal kan verstrekken.

Koppeling naar andere websites

Koppelingen op deze site die direct of indirect verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. De website uitbater is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

Cookiebeleid

Een cookie is een klein bestandje dat tijdens het bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst en dat toelaat gegevens van de site-gebruiker te onthouden als deze op de site surft. Glasdon Europe SARL gebruikt niet het cookies systeem op zijn website www.glasdon.com.

Uw rechten

Krachtens de Wet “Informatica en Vrijheid’ no 78-17 van 6 januari 1978 heeft u het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens door Glasdon Europe SARL niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden of aan een derde overgedragen. U heeft toegangsrecht tot uw gegevens en kunt ons verzoeken ze te wijzigen via een e-mailbericht naar renseignements@glasdon.com of via een gewone brief aan het adres Glasdon Europe SARL, Données Personnelles, 7 allée de la Briqueterie, 59493 Villeneuve d'Ascq (France).

Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uw gebruikersaccount kan ook geactualiseerd worden via de Administratie pagina van uw account op de site www.glasdon.com.

The Green Web Foundation