Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Laatste versie : 1 november 2017

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op leveringen in Nederland van producten van Glasdon Europe AB aan de koper. Deze bepalingen hebben voorrang boven tegenstrijdige of afwijkende bepalingen die door de koper zijn verstrekt. Afwijkingen van de bepalingen moeten schriftelijk worden overeengekomen om geldig te zijn.

1.2. Wanneer de uitdrukking “schriftelijk” in deze bepalingen wordt gebruikt, betekent dit een handeling ondertekend door beide partijen of brief, facsimile, elektronische post of andere vormen die door partijen zijn overeengekomen.

2. Overeenkomst op internet

Bij het verstrekken van een bestelling op internet via www.glasdon.com of op een van de andere websites van Glasdon, wordt een koopovereenkomst pas afgesloten nadat Glasdon Europe AB de bestelling heeft bevestigd door een schriftelijke bevestiging, die naar het e-mailadres van de koper verstuurd wordt. De koper maakt zijn bestelling via het web, per e-mail of per fax naar het opgegeven faxnummer.

3. Productinformatie

3.1. De koper kan op elk moment producten van Glasdon Europe AB's assortiment bestellen. Het assortiment is beschikbaar op de website van Glasdon Europe AB, www.glasdon.com

3.2. Gegevens in productinformatie, prijslijsten en soortgelijke documenten zijn alleen bindend voor zover de overeenkomst uitdrukkelijk naar hen verwijst.

4. Levering en levertijd

4.1. De levering gebeurt tenzij anders vermeld franco huis op het opgegeven adres van de koper in Nederland.

4.2. Als de partijen, in plaats van een vaste datum voor de levering, een periode van tijd zijn overeengekomen, binnen welke de levering zal plaatsvinden, komt deze periode van kracht vanaf de dag van totstandkoming van de bestelling.

5. Leveringscontrole

5.1. Wanneer de levering niet conform de bestelling of de pakbon is of wanneer de goederen beschadigd, gebrekig of defect afgeleverd worden, dient de afnemer de werkelijkheid van de geconstateerde schade en/of defecten te bewijzen. De afnemer zal de verkoper in de gelegenheid brengen om de schade en/of defecten zelf te constateren om deze voor zo ver mogelijk op te lossen. De afnemer dient terstond bij aflevering het afgeleverde te controleren.

5.2. In geval van schade die tijdens het transport zijn voorgekomen, moet de schade onmiddellijk aan de vervoerder worden meegedeeld en in de verzenddocumenten worden opgenomen.

6. Prijzen en prijsaanpassing

De goederen worden afgeleverd tegen de prijs die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst geldig is. Alle eenheidsprijzen worden in Euro vermeld en zijn exclusief BTW, welke – indien van toepassing – op de definitieve factuur toegevoegd zal worden tegen de percentage die op de datum van de levering geldig is. Tenzij anders vermeld op de individuele prijslijsten (rokersabri's, fietsenstallingen, modulaire gebouwen en kiosken) zijn de leveringskosten voor leveringen in Nederland reeds in de eenheidsprijzen inbegrepen.

7. Betalingen

7.1. Glasdon Europe AB vraagt een financiële beoordeling aan een kredietverzekeringsmaatschappij aan voordat een bestelling goedgekeurd wordt. Bij goedgekeurd kredietlimiet zijn de betalingsvoorwaarden 30 dagen netto vanaf de factuurdatum. Als een betaling uitblijft, brengt Glasdon Europe AB een rente in rekening waarvan de percentage volgens de Zweedse wetgeving (Wet 1975:635) bepaald wordt.

7.2. Als de koper niet op tijd betaalt, heeft Glasdon Europe AB de mogelijkheid om een ​​betalingsherinnering uit te sturen. In verband daarmee is Glasdon Europe AB gerechtigd om een ​​herinneringsvergoeding in rekening te brengen. Indien de betaling na 10 dagen na het versturen van de betalingsherinnering nog steeds uitblijft, kunnen de vorderingen worden overgedragen aan een incasso-maatschappij, zonder verdere mededeling van Glasdon Europe AB. Volgens de Zweedse wetgeving (Wet 1974:182) worden den incassokosten aan de koper in rekening gebracht.

7.3. Voor Glasdon Europe AB is een tijdige betaling van cruciaal belang. Een uitgebleven betaling kan als een materiële schending van de overeenkomst beschouwd worden. Hierdoor is Glasdon Europe AB gerechtigd de overeenkomst te annuleren en tot schadevergoeding te verzoeken, ongeacht of de producten zijn in het bezit van de koper of niet. Geheel of gedeeltelijk uitgebleven betalingen betekenen ook dat Glasdon Europe AB geen producten meer aan de koper kan leveren, een bankgarantie mag vereisen en de betalingsvoorwaarden mag veranderen.

8. Beëindiging van de overeenkomst

Glasdon Europe AB heeft te allen tijde het recht om een ​​overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang in het geval dat:

a. betalingen zijn uitgebleven;

b. de koper is in faillissement;

c. de koper is in wezen in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of gaat onterecht op.

9. Niet-nakoming van de overeenkomst

Als Glasdon Europe AB gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de koper een substantieel deel van de overeenkomst niet zal uitvoeren, kan Glasdon Europe AB de levering van producten opschorten en eisen van de koper een aanvaardbare zekerheid voor de goede uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

10. Aansprakelijkheid en garantie

10.1. Glasdon Europe AB garandeert de professionele prestaties van de geleverde producten en voldoet aan de afgesproken eisen en voorschriften. Glasdon Europe AB verbindt zich, in eigen werkplaats de defecte producten gratis te repareren of de koper de vergoeden ten hoogte van de waarde van de defecte producten of van de reparatiekosten. Het te vergoeden bedrag zal de prijs van het defecte product niet overschrijden.

10.2. De garantie geldt voor gebreken die bestonden toen het risico van de geleverde producten overging naar de koper, binnen twaalf (12) maanden na levering.

10.3. Als de koper defecte producten zal terugsturen, zullen de geldende richtlijnen van Glasdon Europe AB omtrent retour en klachten volgen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen de partijen.

10.4. De aansprakelijkheid van Glasdon Europe AB als hierboven beschreven is niet van toepassing op de dienstverlening door Glasdon Europe AB.

11. Beperking van aansprakelijkheid

Glasdon Europe AB’s aansprakelijkheid voor gebreken, tekortkomingen en vertragingen is beperkt tot de sancties die met de koper zijn overeengekomen. De aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt van de hand gewezen, tenzij de schade, tekortkoming of vertraging zijn ontstaan ​​als een direct gevolg van Glasdon Europe AB’s grove of opzettelijke nalatigheid.

12. Productaansprakelijkheid

Glasdon Europe AB is alleen aansprakelijk voor schade die de producten aan derden veroorzaken, of dergelijke aansprakelijkheid wordt aan Glasdon Europe AB opgelegd onder de Zweedse Productaansprakelijkheidswetgeving (Wet 1992: 18).

13. Niet-toerekenbare tekortschieting - Overmacht

Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van de Verkoper zoals staking, personeelsproblemen, vervoersproblemen, weersomstandigheden met inbegrip van wanprestatie door leveranciers van wie de Verkoper een en ander betrekt.

In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden duurt, zal ieder van beide partijen bij de overeenkomst gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder over en weer tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.

Indien de Verkoper. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

14. Overdracht van aanspraken

De koper mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet overdragen zonder de schriftelijke toestemming van Glasdon Europe AB.

15. Toepasselijk recht - Geschillen

15.1. De Zweedse wetgeving geldt.

15.2. Op de overeenkomsten en eventuele rechtsbetrekkingen tussen de verkoper en de afnemer is uitsluitend Zweeds recht van toepassing. Alle geschillen die tussen de verkoper en de afnemer mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Göteborg, Zweden.