Algemene Verkoopsvoorwaarden

Laatst aangepast: 27 januari 2011

Art. 1: Algemene bepalingen

“Koper” is de persoon of de instelling die een bestelling plaatst bij of goederen koopt van de Verkoper.

“Verkoper” Glasdon Europe SARL, 7 allée de la Briqueterie, 59493 Villeneuve d'Ascq

« Goederen » zijn de artikelen en de producten die de Koper van de Verkoper verwerft.

“Bestelling”, een Bestelling wordt door de Koper voor de levering van Goederen en/of voor de verlening van een Dienst geplaatst. De Bestelling kan mondeling of schriftelijk geplaatst worden.

“Schriftelijk” wordt voor de volgende communicatiemiddelen gebruikt: fax, e-mailberichten, briefwisseling en elk ander communicatiemiddel dat van de schriftelijke vorm gebruik maakt.

Art. 2: Aanvaarding van de bestelling – De Bestelling werd online geplaatst

Door het plaatsen van een bestelling (‘Bestelling’) aanvaardt de Klant automatisch de toepassing van de onderhavige Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van elke andere bepaling voorgesteld door de verkoper en ziet hij af van zijn eigen voorwaarden. Geen enkele wijziging, afwijking of toevoeging aan deze algemene verkoopsvoorwaarden op welk moment dan ook, heeft bindende kracht voor de verkoper, zonder zijn nadrukkelijke toelating.

Na het plaatsten van een online bestelling (via de website www.glasdon.com of d.m.v. elk ander communicatiemiddel dat de Verkoper aan de Koper biedt) zal de Koper automatisch een e-mailbericht ontvangen waarin alle details van de bestelling vermeld worden. Deze e-mail geldt niet als orderbevestiging of als schriftelijke aanvaarding van de bestelling. De definitieve aanvaarding van de bestelling alsmede de overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper komt tot stand op het moment dat de Verkoper aan de Koper via e-mail zijn volledige en onherroepelijke aanvaarding van de bestelling heeft bevestigd.

Art. 3: Prijzenn

De producten worden geleverd aan de prijzen die gelden op het moment van de bestelling. Alle aangeboden eenheidsprijzen zijn in Euro uitgedrukt, en zijn excl. BTW; de BTW zal, indien nodig, toegevoegd worden aan de definitieve factuur tegen de wettelijke waarde op het moment van de levering. . De eenheidsprijzen, tenzij anders op de specifieke prijslijsten vermeld (rokersoverkappingen, fietsenstallingen, modulaire gebouwen) zijn incl. vrachtkosten voor leveringen.

Art. 4: Levering

De vermelde leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en zijn afhankelijk van de voorzienings- en vrachtmogelijkheden vanwege de Verkoper. Vertragingen in de leveringen geven geen recht op schadevergoeding en kunnen in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of weigering om de goederen in ontvangst te nemen. In ieder geval kunnen de goederen slechts op tijd geleverd worden indien de koper geen schuld heeft tegenover de verkoper, voor welke reden dan ook.

Tenzij anders de vermelde eenheidsprijzen zijn inclusief bezorging binnen Nederland of op eilanden die over de weg met het vasteland zijn verbonden vanaf een bestelwaarde van € 250. Houd er rekening mee dat als de bestelwaarde lager is dan € 250 er een toeslag van € 14,95 voor de bezorging in rekening wordt gebracht.

Art 5: Betalingsvoorwaarden

Na aanvaarding door de Verkoper van het financiële dossier van de Koper dient elke betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Er wordt geen korting toegekend in geval van een betaling vóór de vervaldatum. Een andere betalingstermijn of enige andere bepaling dan de betalingsvoorwaarden kan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, niet in aanmerking komen. Overeenkomstig artikel L.441-6 van het Handelsregister worden vertragingsinteresten ten laste van de koper berekend bij gebreke van een betaling de dag volgend op de vervaldatum vermeld op de factuur. De verschuldigde rente is ad 12 % per jaar tot het tijdstip der betaling.

Art. 6: Annulering van de bestelling – Herroepingsrecht

(i) Het annuleren van de bestelling door de Koper kan enkel gebeuren met schriftelijke en uitdrukkelijke bevestiging van de aanvaarding van de annulering door de Verkoper. In geval de bestelling door de Koper wordt opgezegd dient deze de door de Verkoper gemaakte kosten voor het voorbereiden en het leveren van de bestelling tot op de datum van de aanvaarding van de annulering te vergoeden. (ii) De Koper beschikt over een herroepingsrecht, d.w.z. dat hij de bestelling kan annuleren zonder opgave van redenen. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht moet hij de goederen in hun originele verpakking retourneren. De herroepingstermijn is van zeven (7) werkdagen vanaf de ontvangstdatum van de goederen door de consument. De vrachtkosten en andere extra kosten (douane) voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument; de terugbetaling van het product door de verkoper dient binnen een termijn van maximum 30 dagen vanaf de ontvangst van de goederen te geschieden. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op modulaire gebouwen, cabines, fietsenstallingen en rokersoverkappingen die op maat ontworpen worden volgens de vereisten van de Koper welke de vormgeving van de bestelde gebouwen vooraf heeft goedgekeurd aan de hand van professionele tekeningen bij elke fase van het productieproces.

Art 7. Retourzending van producten

In geval van levering van producten die niet conform zijn aan de bestelling of defect zijn, of in geval van klachten over zichtbare defecten of niet-conformiteit van de geleverde goederen met het onderwerp van de bestelling of met de pakbon dient de Koper een rechtvaardiging voor te leggen betreffende de geconstateerde gebreken en anomalieën. De Verkoper dient geïnformeerd te worden zodat hij zelf de gebreken kan vaststellen en verbeteren. De verkochte producten moeten geverifieerd worden bij aankomst op het leveringsadres.

Transportrisico’s

Indien de Verkoper de verantwoordelijkheid draagt voor transportrisico’s moet elke vaststelling van ontbrekende items en/of schade gemeld worden zoals volgt: § zichtbare schade van de verpakking: op het vervoersdocument wordt hiervan onmiddellijk melding gemaakt in aanwezigheid van de transporteur of diens agent betreffende de verpakking en de producten. § onzichtbare schade van de verpakking: een onmiddellijke melding met betrekking tot de verpakking en de producten wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de transporteur gericht binnen de drie (3) dagen na de levering, exclusief feestdagen. In beide gevallen wordt de kopie van de melding aan de Verkoper per aangetekende brief met ontvangstbewijs gezonden binnen de vijf (5) dagen na de levering. De deadlines worden gerespecteerd op straffe van ongeldigheid. In het geval de andere voorafgaande beschikkingen van de ontvangstprocedure niet gerespecteerd werden is de Koper verantwoordelijk voor elk nadeel tegenover de Verkoper.

Art. 8: Eigendomsvoorbehoud

Zolang de Klant niet (volledig) heeft voldaan aan de (betalings)verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten tot koop en verkoop van goederen, blijven de goederen eigendom van de Verkoper. De Klant is verplicht de aan hem afgeleverde goederen deugdelijk en op zijn kosten verzekerd te houden. Daarnaast is de Klant verplicht goede zorg te dragen voor de goederen, zodat beschadiging, slijtage of waardeverlies wordt voorkomen. Zolang de prijs niet volledig betaald is dient de Koper de geleverde goederen te scheiden van andere goederen van hetzelfde type geleverd door andere leveranciers. De Koper aanvaardt dat zolang de prijs niet volledig is betaald, de Verkoper te allen tijde het pand van de Koper kan betreden om de goederen en voorraad terug te nemen. De Koper heeft de toelating om de goederen te bewerken in het kader van de gebruikelijke exploitatie van zijn onderneming. In geval van transformatie of wijziging verbindt de Koper zich ertoe onmiddellijk het saldo van de verschuldigde prijs te betalen, tenzij hij met uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper, het eigendomsrecht van de goederen aan deze laatste overdraagt ter garantie van de oorspronkelijke schuld.

Art. 9: Waarborg

Er wordt formeel overeengekomen dat de Verkoper zal worden vrijgesteld van enige garantie bij verborgen gebreken van de verkochte goederen. De verkoop wordt uitgevoerd op risico van de Koper die geen klacht mag indienen wegens verborgen gebreken van de verkochte goederen. De Verkoper is enkel verantwoordelijk voor ontwerpfouten in geval dat een bijzonder ontwerp nodig was voor de uitvoering van de overeenkomst. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor enige indirecte schade of voor enige klacht betreffende de prijs. Tevens kan de Verkoper niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig verlies of schade, die door het transport veroorzaakt zijn indien de Koper hem niet tijdig op de hoogte heeft gesteld (cf. art. 7).

Art. 10: Technische kenmerken van de goederen

Overeenkomstig zijn politiek van technologische productontwikkeling behoudt de Verkoper zich het recht voor om de technische kenmerken van de goederen te wijzigen. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Koper om de geschiktheid van de Goederen voor zijn eigen doeleinden en zijn specifiek gebruik te bepalen.

Art. 11: Overmacht

De verplichtingen van de Verkoper worden opgeschort voor de duur van gebeurtenissen buiten zijn wil en die van zijn leveranciers. Indien de duur van de evenementen langer dan 6 maanden beloopt, kunnen de Verkoper en de Koper in onderlinge overeenstemming beslissen om de bestelling te annuleren. De definitie van overmacht wordt bepaald volgens het Franse recht. Gevallen van overmacht zijn (deze opsomming is niet exhaustief): brand, stakingen, bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, onderbreking van informatica- en/of telecommunicatievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, verbod of embargo op invoer en uitvoer.

Art. 12: Deelbaarheidsclausule

De onderhavige bepalingen zijn volstrekt deelbaar; de eventuele nietigheid van één of meerdere der bepalingen heeft niet de minste weerslag op de geldigheid van de andere bepalingen.

Art. 13: Toepasselijk Recht-Klachtenregeling-Geschillen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden aan het Franse recht onderworpen. Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Elk geschil of elke klacht betreffende een geplaatste bestelling vallen onder de bevoegdheid van de Handelsrechtbank Roubaix-Tourcoing. Niettemin heeft de Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan elke andere volgens de wet bevoegde rechter.

The Green Web Foundation