Algemene Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder zijn weergegeven. Deze gebruiksvoorwaarden omvatten de juridische informatie met betrekking tot het bezoek en het gebruik van de website, een verklaring inzake intellectuele eigendomsrechten en een verwijzing naar de Privacyregeling. U wordt vriendelijk verzocht deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens de website te bekijken of er op eender welke wijze gebruik van te maken. Door een verder bezoek aan de website of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden, of als u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om de website niet verder te bekijken of te gebruiken.

De Algemene Gebruiksvoorwaarden van de website www.glasdon.com kunnen door Glasdon Europe SARL te allen tijde gewijzigd, aangepast of aangevuld worden. De wijzigingen, aanpassingen en/of aanvullingen zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de website vermeld zijn. Door de website te bekijken of te gebruiken wordt u geacht om de nieuwe voorwaarden te hebben geaccepteerd vanaf het moment dat ze in kracht zijn.

Registratie

De toegang tot bepaalde pagina's van de website www.glasdon.com is onderworpen aan een voorafgaande registratie. Bij uw on line registratie dient u de gevraagde persoonsgegevens correct en exact aan Glasdon Europe SARL door te geven en deze te allen tijde actueel te houden. Bij wijzigingen van deze gegevens dient u deze onmiddellijk op de website www.glasdon.com aan te passen. U erkent dat u uitsluitend aansprakelijk gesteld mag worden voor de materiële juistheid van de ingebrachte of overgemaakte persoonsgegevens.

Gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord

U bent uitsluitend aansprakelijk voor het gebruik dat van het door u gekozen wachtwoord en van het bij uw registratie op www.glasdon.com aangemelde e-mail adres gemaakt wordt en ook van de gevolgen, o.a. van financiële aard, van een gebrekkig gebruik hiervan. U moet in het bijzonder ervoor zorg dragen dat deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk blijven en met onze verkoopafdeling contact opnemen zodra u een niet-toegestaan gebruik van uw inloggegevens (email adres en wachtwoord) vaststelt.

Glasdon Europe SARL behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de website www.glasdon.com te ontzeggen, als ze vaststelt of redelijkerwijze vermoedt dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw inloggegevens worden bedreigd of aangetast.

Ontzegging van de toegang tot de website

Wanneer Glasdon Europe SARL vaststelt of redelijkerwijze vermoedt dat u één van de in deze Algemene Voorwaarden voorziene bepalingen hebt geschonden of enige andere verplichting die voorkomt uit deze bepalingen hebt overtreden, dan behoudt zich Glasdon Europe SARL het recht voor om uw toegang tot de website www.glasdon.com te ontzeggen. Het stopzetten van uw gebruikersaccount zal plaatsvinden na het voorafgaand verzenden van een aanmaning die per email of per post verstuurd zal worden naar de door u bij uw registratie verstrekken contactgegevens. Bij het stopzetten van uw gebruikersaccount kan in geen geval sprake zijn van rechten op schadevergoeding van enige aard.

U erkent niettemin dat de ontzegging van de toegang tot de website en/of het stopzetten van uw gebruikersaccount van rechtswege en zonder voorafgaand bericht van kracht komen bij een ernstige nalatigheid van uw verplichtingen (bv verzenden van spam, doorsturen van virussen, aanzetting tot rassenhaat, ...).

Het spreekt vanzelf dat u ook steeds de mogelijkheid heeft om u zich zelf uit te schrijven. Om het stopzetten van uw gebruikersaccount op de website www.glasdon.com aan te vragen, dient u uw verzoek schriftelijk (per e-mail, per fax of per post) naar Glasdon Europe SARL te versturen.

De ontzegging van uw toegang tot de website www.glasdon.com en/of het stopzetten van uw gebruikersaccount verandert niets aan de verplichtingen, verantwoordelijkheden en rechten van alle partijen.

Aansprakelijkheid van Glasdon Europe SARL

U gaat er als gebruiker mee akkoord dat het gebruik van de website of van de informatie die daarin opgenomen is, uitsluitend op eigen risico gebeurt. Alle inhoud wordt verstrekt « in de staat waarin het zich bevindt » en « zoals beschikbaar ». Glasdon Europe SARL wijst nadrukkelijk elke garantie van de hand.

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, , aanvaardt Glasdon Europe SARL geen verantwoordelijkheid daarvoor. Wanneer Glasdon Europe SARL op de hoogte wordt gebracht van eventuele fouten of onjuistheden op haar website, dan worden alle redelijke middelen aangewend om die zo snel mogelijk te verbeteren.

Glasdon Europe SARL kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor een nadeel dat u mocht ondervinden als gevolg van foute, onjuiste of gebrekkige informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op de website www.glasdon.com of op een website van derden waarnaar wordt verwezen.

Glasdon Europe SARL is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel voortvloeiend uit de toegang, of het ontbreken van toegang, tot deze website, of van uw vertrouwen op de op deze website geboden informatie, inclusief maar niet beperkt tot virussen waarmee uw computerapparatuur, - software of gegevens kunnen worden besmet, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van Glasdon Europe SARL is ontstaan. Glasdon Europe SARL is tevens niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder (maar niet beperkt tot) schade als gevolg van geen of late aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische communicatie en het verzenden van virussen.

Niets in deze bepaling van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de website www.glasdon.com is van toepassing op de rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van Glasdon Europe SARL t.o.v. de producten die door de firma verkocht worden.

Informatie van derden

Op de website kan informatie van derden, zakenrelaties van Glasdon Europe SARL, weergegeven worden. Bijgevolg erkent u en aanvaardt u dat Glasdon Europe SARL niet aansprakelijk gesteld mag worden voor enige schade voortvloeiend van de aanwezigheid van de informatie van derden op de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Onder voorbehoud van de eventuele rechten van de partners van Glasdon Europe SARL of van enige andere derde partij, aanvaardt en erkent u dat de inhoud van de website www.glasdon.com (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto's) beschermd is als intellectuele eigendomsrechten van Glasdon Europe SARL. Als gebruiker krijgt u van Glasdon Europe SARL een niet-exclusief recht om de website te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Dat betekent dat u de website mag bekijken en de informatie mag downloaden, dat u van deze informatie kennis mag nemen en ze in het kader van de diensten die op de website worden aangeboden op een normale wijze mag gebruiken. Behoudens wat hierboven vermeld is, is het niet toegestaan om de website (om welke manier of op welke drager dan ook) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, mede te delen aan een publiek of zelfs afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Glasdon Europe SARL.

Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen door de gebruikers uitdrukkelijk te worden nageleefd, niet gewijzigd, niet verwijderd of niet gebruikt te worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Glasdon Europe SARL.

Scheidbaarheid

De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk an de geldigheid, de toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. Als één of meerdere bepalingen op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank ongeldig geacht of verklaard worden, zullen de overige bepalingen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte behouden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling kan bewerkstelligen.

De bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke, reglementaire of dwingende bepalingen en de bepalingen van openbare orde uit het Franse of het Europese recht.

Toepasselijk recht - Geschillen

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht.

De gebruiker gaat ermee akkoord dat het enkel de hoven en rechtbanken van Roubaix-Tourcoing (Frankrijk) zijn die de bevoegdheid hebben om daar in geval van een geschil met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van de voorwaarden, kennis van te nemen.

Internationaal gebruik

Deze website is toegankelijk vanuit verschillende landen in de gehele wereld. Glasdon Europe SARL kan de overeenstemming van de op haar website www.glasdon.com voorgestelde producten met wettelijke bepalingen buiten de Europese Unie niet garanderen.

Juridische informatie

De website www.glasdon.com wordt on line aangeboden en onderhouden onder de verantwoordelijkheid van Glasdon Europe SARL, een benaamloze venootschap met beperkte aansprakelijkheid, met een aandelenkapitaal van 8.000,00 € en gevestigd op Parc du Buisson, 2 rue des Verts Prés, CS 12048, 59702 Marcq-en-Baroeul (Frankrijk) – Ingeschreven in het Handelsregister van Roubaix Tourcoing nr. B 397 744 210 – BTW nr. : FR43 397744210 - Branchecode APE 4690Z – e-mail : vragen@glasdon.com.

Het algemene deel van deze website is eigendom van en wordt beheerd door : Glasdon Group Limited, Glasdon House, Preston New Road, Blackpool, Lancashire, FY4 4WA, Engeland.

De beheerder van de publicatie is David Riéra die bereikbaar is onder het telefoonnummer 02/502 0000 vor België of 0800-288 1212 voor Nederland of per e-mail op het adres : vragen@glasdon.com.

Bescherming persoonsgegevens

Glasdon Europe SARL streeft ernaar om uw privacy te beschermen. In deze verklaring worden de stappen beschreven die wij ondernemen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer u onze website bezoekt. Daarnaast wordt ingegaan op de persoonsgegevens die wij verzamelen, de doelstellingen waarvoor wij deze gegevens gebruiken en de keuzen die u hebt met betrekking tot ons gebruik van deze gegevens. In dit gedeelte wordt ook beschreven met welke stappen wij uw persoonsgegevens beschermen en hoe u deze kunt controleren en corrigeren. Door onze website stemt u in met het verzamelen van gegevens en de gebruiksmethoden die worden beschreven in deze privacyverklaring. Voor meer informatie hieromtrent kunt u met de beheerder van publicatie van deze website contact op nemen via vragen@glasdon.com.

De gegevens die wij verzamelen

In het algemeen kunt u de website www.glasdon.com bezoeken zonder persoonsgegevens in te voeren. Op bepaalde pagina's (informatieaanvragen, registratie van een nieuwe gebruikersaccount, ...) kunnen wij om uw persoonsgegevens vragen, zodat wij een service kunnen leveren of een transactie kunnen uitvoeren die u hebt aangevraagd.

Wij verzamelen ook gegevens over uw deelname aan onze promotieacties en over bepaalde standaardgegevens die door uw browser worden verzonden naar elke website die u bezoekt. Deze gegevens worden niet aan uw identiteit gekoppeld maar helpen ons om ons aanbod en onze service te verbeteren.

De wijze waarop wij deze gegevens gebruiken

Uw persoonsgegevens worden gebruikt zodat Glasdon Europe SARL met uw toestemming met u contact kan opnemen. Hiermee wordt bedoeld het versturen van aanbiedingen en productinformatie. De informatie kan per post en/of per e-mail verzonden worden.

Bij de registratie van uw gebruikersaccount op onze website www.glasdon.com kunt u eenvoudig aangeven op welke manier u wenst door ons gecontacteerd te worden. U kunt zich uiteraard te allen tijde afmelden.

Wij attenderen u hierop dat wij in sommige gevallen niet anders kunnen dan met u contact op te nemen, nl. bij alle administratieve en operationele vragen m.b.t. het gebruik van onze service.

Verstrekking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u aan Glasdon Europe SARL verstrekt via onze website www.glasdon.com worden enkel door Glasdon Europe SARL gebruikt. In geen geval zullen deze gegevens aan derden doorgegeven, verkocht of geleend worden.

Koppelingen naar andere sites

Onze website www.glasdon.com kan koppelingen naar andere websites bevatten. Hoewel wij proberen alleen koppelingen te bieden naar sites die beschikken over dezelfde hoge normen en hetzelfde respect voor privacy als wij, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of handelwijze met betrekking tot privacy van andere sites.

Het gebruik van cookies

"Cookies" zijn kleine informatiebestanden die automatisch in het geheugen van uw computer bewaard worden om de toegang tot de bezochte websites te vergemakkelijken en de navigatie sneller en efficiënter te laten verlopen.

Glasdon Europe SARL gebruikt géén cookie vanuit haar website

www.glasdon.com

Uitoefening van deze privacyverklaring

Overeenkomstig de Franse Wet Databescherming en Privacy (Wet „Informatique et Libertés' nr. 78-17 van 6 januari 1978) en conform de Europese reglementaire, wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u te allen tijde de door Glasdon Europe SARL verzamelde persoonsgegevens raadplegen, controleren, corrigeren, aanpassen of verwijderen. Hiervoor dient u uw verzoek indienen door contact op te nemen met de Afdeling « Databescherming & Privacy » van Glasdon Europe SARL per e-mail via het adres vragen@glasdon.com of per post naar Glasdon Europe SARL, Databescherming en Privacy, Parc du Buisson, 2 rue des Verts Prés, CS 12048, 59702 Marcq-en-Baroeul (Frankrijk).

Op dezelfde manier kunt u ons helpen zorg te dragen voor de correctheid van uw gegevens door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen van uw postadres, telefoonnummer of e-mail adres.

Op de website www.glasdon.com kunt u ook de instellingen van uw gebruikersaccount eenvoudig aanpassen door u zich in te loggen en de pagina « Accountbeheer » te bezoeken.